Phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm InTest Pro

InTest Pro là một phần mềm hữu ích cho giáo viên để quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tạo ra các bài kiểm tra trắc nghiệm chất lượng cao. Với InTest Pro, giáo viên có thể dễ dàng tạo và quản lý các câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi của mình và tạo ra các bài kiểm tra trắc nghiệm đa dạng và phong phú.

Xem tiếp